Algemene voorwaarden

VOF Mix and Match, handelend onder de naam: De Contentfabriek, 

met maatschappelijke zetel te 2050, Antwerpen, Hector Lebonstraat 8 en ondernemingsnummer BE0655.993.479


Je kan ons bereiken via het e-mailadres: evi@decontentfabriek.be


Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  1. Dienstverlener: VOF Mix and Match of De Contentfabriek
  2. Klant:De ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
  3. Aanbod:alle aanbiedingen en offertes uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail. 
  4. Dienst: de diensten die wij leveren: De Contentfabriek
  5. Producten: Content creatie en content trainingen
  6. Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen jij als Klant en wij als Dienstverlener.  
  7. Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening van de overeenkomst, op de dag van de inschrijving bij de abonnementen of bij het aankopen van een product/dienst. 
  8. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.  
  9. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
  10. Website:https://www.decontentfabriek.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten en producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, memberships, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 


Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website, via e-mail of via sociale media. 

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.3. De offertes van De Contentfabriek zijn 14 dagen geldig, tenzij anders schriftelijk vermeld in de offerte. Na een periode van 14 dagen of de aangegeven periode op de offerte, vervalt het aanbod van De Contentfabriek en kan jij, als Klant, dit niet meer aanvaarden.

3.4. Een aanbieding of offerte geldt dan ook enkel voor de op dat moment overeengekomen dienst. Nabestellingen zijn hierin niet inbegrepen en gebeuren aan de op dat moment geldende prijzen, tenzij anders overeengekomen in de initiële overeenkomst.

3.5. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.6. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen.


Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant 

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten en producten aan. 

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van ons, als Dienstverlener, bestaan uit het aanbieden van content creatie en content trainingen.

Wanneer jij, als Klant, onze dienstverleningsovereenkomst ondertekent en m.a.w. het aanbod accepteert,  bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de overeenkomst voortijdig zou worden beëindigd door jou, als Klant,  zal jij, als Klant toch tot volledige betaling moeten overgaan. 

4.2.  Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag. 

4.4. De content wordt pas geplaatst na uitdrukkelijke goedkeuring van jou, als klant. Deze goedkeuring kan gegeven worden via mail of via het programma waarmee wij, als Dienstverlener werken.

4.5. Wij, als Dienstverlener, kunnen ons werk maar naar behoren uitoefenen wanneer jij, als Klant, alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt. Jij, als Klant, staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Wij, als Dienstverlener, zullen deze gegevens uiteraard vertrouwelijk behandelen.  

4.6. Wanneer jij, als Klant, niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan kan deze vertraging niet toegerekend worden aan ons, als Dienstverlener.

4.7. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou, als Klant, zijn verstrekt. 


Artikel 5 – Vergoeding: 

5.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen pakket, product of dienst. De prijzen staan steeds vermeld op onze website.

De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW.

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.  

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1. Bij aankoop van een dienst op onze website, zal jij, als Klant, het gehele bedrag online betalen via de gegeven opties op onze website.

5.2.2. Bij aankoop van een dienst op factuur, zal jij, als Klant, een factuur ontvangen die binnen de 30 dagen dient betaald te worden.

5.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als Klant ,vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.


5.3. Domiciliëring 

5.3.1. De Content Packs, kunnen indien gewenst ook per domiciliëring betaald worden.

De maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring, hetzij via factuur, maandelijks vooraf betaald. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geef jij, als Klant, jouw goedkeuring voor de SEPA domiciliëring. 

Daarna zal de maandelijkse betaling gebeuren steeds één maand erna (vb. 1 januari ingeschreven, zal de eerstvolgende betaling op 1 februari van de rekening gaan).  Wij, als Dienstverlener, zullen hiervoor steeds een factuur uitschrijven. 

5.3.2. Indien jij, als Klant, niet tijdig betaalt, zijn wij, als Dienstverlener, gerechtigd om onze Dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan. 

5.3.3.  Bij niet–betaling of wanbetaling binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als Klant, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.


Artikel 6 – Duurtijd en Levering

6.1. De overeenkomst tussen jou, als Klant, en wij, De Contentfabriek, wordt aangegaan voor de duur bepaald in de dienstverleningsovereenkomst of voor de vooraf bepaalde tijd, die duidelijk aangegeven staat op onze website, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2. De Contentpacks en abonnementen worden gesloten voor een minimum periode van 6 maand. Na deze 6 maand kan jij, als Klant, deze maandelijks, kosteloos opzeggen. Bij een vroegtijdige opzegging wordt 50% van de het bedrag van de resterende periode aangerekend.

6.3. Voor aankoop van eventuele fysieke producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat jij, als Klant, hebt opgegeven. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

6.4. Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

6.4. De levertermijn voor eventuele fysieke producten bedraagt 7 dagen. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt je, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heb, jij als Klant, het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.5. Voor aankoop van digitale producten gelden de volgende bepalingen: Je krijgt deze onmiddellijk na jouw betaling online ter beschikking en ontvangt deze ook per e-mail op het door jou aangegeven e-mailadres.


Artikel 7 – Betwistingen 

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan ons, als Dienstverlener. 

Indien van een gebrek van een fysiek product later melding zou worden gemaakt, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 


Artikel 8 – Online trainingen 

8.2. Toegang tot de online trainingen, zoals de Online Content Retreat, is strikt persoonlijk. De toegang tot de trainingen mag niet gedeeld worden met derden. 

8.3. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot jouw account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de de Dienstverlener jou, als Klant, enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

8.4. Wij, als Dienstverlener, hebben de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak content creatie en content trainingen. Met de online trainingen wensen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, de nodige tools bij te brengen. 

8.5. Wanneer jij, als Klant, zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan ons, als Dienstverlener, dan zijn wij, als Dienstverlener, gerechtigd de toegang tot de trainingen te ontzeggen, zonder dat wij, als Dienstverlener, hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zijn.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Algemeen

Wij, als dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

Wij, als Dienstverlener, zijn in ieder geval beperkt tot die aansprakelijkheid, die onze aansprakelijkheidsverzekering dekt. 


9.2. Overmacht 

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 


9.3. Relaties met derden 

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.


9.4. Contractuele tekortkomingen 

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan je ons schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Alle content wordt pas geplaatst nadat jij, als klant, deze hebt goedgekeurd. Deze goedkeuring kan via mail of via het programma waarmee wij, als Dienstverlener, werken.


9.5. Technische problemen website

Wij, als Dienstverlener, kunnen geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij, als Klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. 

Wij, als Dienstverlener, zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat onze website en onze online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. Wij, als Dienstverlener, kunnen evenwel geen enkele garantie bieden.


9.6. Website 

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van onze Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 


9.7. Vervaltermijn

Elke aansprakelijkheidsvordering tov  ons, als Dienstverlener, moet door jou, als Klant, uiterlijk binnen 1 jaar na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit, worden ingesteld. Bij overschrijding van die termijn vervalt de vordering.


Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht 

10.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching platform, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

10.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 

10.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Het is jou, als Klant, ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden, opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 

10.4. Partijen kunnen hiervan steeds afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 


Artikel 11 – Gegevensverwerking 

11.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacy policy die toegankelijk is op onze website.  

11.2. Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard je, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.

11.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 


Artikel 12 – Geheimhouding 

12.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

12.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

12.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. 

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van  1.500 euro onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.


Artikel 13 – Algemeen 

13.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

13.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

13.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.Onderkant formulier